Algemene voorwaarden Antevasin Inzicht en Geneeswijs

Gevestigd; Retiefstraat 7 3851 AA Ermelo

Ingeschreven in Kamer van Koophandel onder nummer 08219403

 

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop door Antevasin inzicht en geneeswijs gedaan of aangedaan. 

In deze voorwaarden wordt Antevasin inzicht en geneeswijs als opdrachtnemer betiteld, terwijl de andere partij verder wordt betiteld als opdrachtgever.

Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard. 

De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden. Bijzondere van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 

 

Artikel 2 Aanbiedingen

Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

Mondelinge aanbiedingen door Antevasin inzicht en geneeswijs of haar ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door haar/hem schriftelijk zijn bevestigd. 

Tenzij anders is overeengekomen is Antevasin inzicht en geneeswijs gehouden haar aanbiedingen gedurende 14 dagen gestand te doen. 

 

Artikel 3 Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met het personeel van Antevasin inzicht en geneeswijs zijn niet bindend, voor zover ze door de directeur van het bedrijf van Antevasin inzicht en geneeswijs niet schriftelijk zijn bevestigd. Als personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben, of door Antevasin inzicht en geneeswijs ingehuurd personeel van derden of ZZP-ers. 

 

Artikel 4 Overeenkomst

De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden, wordt eerst bindend voor Antevasin inzicht en geneeswijs door haar schriftelijke bevestiging. 

Elke met Antevasin inzicht en geneeswijs aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarden dat Antevasin inzicht en geneeswijs van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, uitsluitend ter hare beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat zo nodig Antevasin inzicht en geneeswijs informatie betreffende haar/hem opvraagt.

Gegevens betreffende het aangebodene, zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d. alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Antevasin inzicht en geneeswijs bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Antevasin inzicht en geneeswijs niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan, tenzij Antevasin inzicht en geneeswijs daarmee akkoord gaat. 

 

Artikel 5 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden

Antevasin inzicht en geneeswijs aanvaard slechts de toepasselijkheid van de algemenen voorwaarden van contractpartners en/of derden, wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. 

Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden, laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Antevasin inzicht en geneeswijs onverlet.

Algemene voorwaarden worden slechts door Antevasin inzicht en geneeswijs aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transacties. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via de inkoopvoorwaarden. 

 

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten 

Op alle door Antevasin inzicht en geneeswijs verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen en teksten, behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Antevasin inzicht en geneeswijs.

De in het eerste lid bedoelde ontwerpen afbeeldingen, tekeningen, teksten en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Antevasin inzicht en geneeswijs en dienen op haar eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.  Voor elke, in strijd met deze bepaling verrichte, handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5000,00 onverminderd het recht van Antevasin inzicht en geneeswijs om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. 

 

Artikel 7 Verplichtingen van Antevasin inzicht en geneeswijs

Antevasin inzicht en geneeswijs is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. 

Antevasin inzicht en geneeswijs zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, richtlijnen van de vakgroepen en wetgever uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap of nieuwste inzichten. 

Antevasin inzicht en geneeswijs behandelt alle gegevens conform de richtlijnen zoals die zijn opgenomen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Antevasin inzicht en geneeswijs zal alle informatie en de inhoud van gevoerde gesprekken onder de geheimhoudingsplicht bewaren. 

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak Antevasin inzicht en geneeswijs verplicht is genoemde vertrouwelijke informatie aan de wetgever op haar/zijn gevolmachtigde te verstrekken. 

 

Artikel 8 Verplichting van de opdrachtgever

De opdrachtgever zorgt ervoor dat Antevasin inzicht en geneeswijs tijdig kan beschikken;

• Over de voor het werk benodigde gegevens en goedkeuring (zoals toestemming van BIG geregistreerde deskundigen), zo nodig in overleg met Antevasin inzicht en geneeswijs

• Over de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd, indien overeengekomen is dat de behandeling op de locatie van de opdrachtgever uitgevoerd worden.

• Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en andere benodigdheden. 

• Over aansluitmogelijkheden voor de elektrische apparaten, verlichting, verwarming, water, en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie; deze moet binnen 25 meter aanwezig zijn. 

Antevasin inzicht en geneeswijs stelt als voorwaarde voor behandeling dat de opdrachtgever al zijn medische klachten, problemen en vragen voorlegt aan de (huis)arts en de diagnose en behandeling van de arts volgt. Ook als dit betekent dat de arts adviseert de behandeling bij Antevasin inzicht en geneeswijs te stoppen. Antevasin inzicht en geneeswijs respecteert en handelt altijd volgens de medische voorschriften van (huis)artsen. Antevasin inzicht en geneeswijs stelt geen medische diagnoses. Dit artikel is ook van toepassing op gegeven behandelvoorschrift van de apotheek. 

De opdrachtgever is verplicht om, indien de behandelingen plaats vinden op de locatie van de opdrachtgever, zonder aanspraak op vergoeding water, gas en elektriciteit ter beschikking te stellen. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan. 

Indien de aanvang of de voorgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Antevasin inzicht en geneeswijs voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

Indien de opdrachtgever verhinderd is voor een afspraak dan dient hij/zij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak, deze af te melden bij Antevasin inzicht en geneeswijs door middel van telefoon of via email. Indien de opdrachtgever dit verzuimt, zal Antevasin inzicht en geneeswijs het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling in rekening brengen. 

De opdrachtgever dient Antevasin inzicht en geneeswijs van alle gegevens, waarvan de wetgever heeft bepaald dat genoemde gegevens noodzakelijk zijn, te voorzien. 

 

Artikel 9 Uitbesteding werk aan derden

De opdrachtgever geeft Antevasin inzicht en geneeswijs toestemming om voor de uitvoering van de opdracht de hulp en deskundigheid van derden in te mogen schakelen. 

 

Artikel 10 Prijzen

Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisatie wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen. 

Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend. Indien de prijsfluctuatie van de overeengekomen transactie meer dan 5 % bedraagt, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

 

Artikel 11 Materialen

Tenzij anders is overeengekomen wordt van de goederen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt. 

Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Antevasin inzicht en geneeswijs geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

 

Artikel 12 Meer en minderwerk

Het werk omvat alleen datgene, dat tussen de partijen is overeengekomen. Meer en minderwerk dat voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk is opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. 

Door Antevasin inzicht en geneeswijs te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 13 Annuleren

Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is zij/hij verlicht de door Antevasin inzicht en geneeswijs reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, aan te nemen en te betalen en is zij/hij gehouden tot een volledige vergoeding jegens Antevasin inzicht en geneeswijs van het reeds gepresenteerde. 

Opdrachtgever zal eveneens aan Antevasin inzicht en geneeswijs als schadeloosstelling verschuldigd zijn, het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Antevasin inzicht en geneeswijs te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van goederen. 

Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Antevasin inzicht en geneeswijs zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen. Het al of niet verlenen van subsidie, vergoedingen of andere vormen van compensatie of financiering zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en Antevasin inzicht en geneeswijs schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 14 Opleveringstermijnen

De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Antevasin inzicht en geneeswijs schriftelijk in gebreke te stellen. 

De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Antevasin inzicht en geneeswijs geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen. Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan de goederen, voor zijn rekening en risico, te zijner beschikking opgeslagen. 

 

Artikel 15 Klacht

Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan.

Antevasin inzicht en geneeswijs terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Deze bepaling is ook van toepassing op verrichte behandelingen in het kader van de complementaire zorg. 

Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering of behandeling Antevasin inzicht en geneeswijs wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek opgemerkt hadden kunnen worden, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of de dienst is afgenomen, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclameren. 

Antevasin inzicht en geneeswijs dient in staat te worden gesteld ingediende klachten te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. 

Indien de klacht naar het oordeel van Antevasin inzicht en geneeswijs juist is, zal Antevasin inzicht en geneeswijs hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen en diensten, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen. 

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid

Antevasin inzicht en geneeswijs is niet aansprakelijk voor de kosten, schades en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

*Overmacht, zoals verder in Art 17 van deze voorwaarden is omschreven:

*Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

*Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische, chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;

*Enige andere van buiten afkomende oorzaak;

Antevasin inzicht en geneeswijs is aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot een maximaal de factuurwaarde, voor schade aan materieel en goederen, voor zover ontstaan door schuld van Antevasin inzicht en geneeswijs of van hen, die door Antevasin inzicht en geneeswijs te werk zijn gesteld op en aan Antevasin inzicht en geneeswijs opgedragen werk(en).

Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. Antevasin inzicht en geneeswijs is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan door een verkeerde interpretatie hiervan door opdrachtgever. 

Antevasin inzicht en geneeswijs is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Antevasin inzicht en geneeswijs is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke en of psychische aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden en/of bepaalde vormen van vrijetijdsbesteding. 

Elke deelname aan een behandeling, cursus of workshop is voor eigen risico van de opdrachtgever. Antevasin inzicht en geneeswijs is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 

 

Artikel 17 Overmacht

Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog, of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Antevasin inzicht en geneeswijs of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Antevasin inzicht en geneeswijs ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Antevasin inzicht en geneeswijs dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Antevasin inzicht en geneeswijs overmacht op, die Antevasin inzicht en geneeswijs ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding , van welke aard of hoe ook genaamd, kan doen gelden. 

Antevasin inzicht en geneeswijs is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, geheel te harer eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen. 

 

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud

Zolang Antevasin inzicht en geneeswijs geen volledige betaling heeft ontvangen inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen), blijven de geleverde goederen, eigendom van Antevasin inzicht en geneeswijs.

Indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd, heeft Antevasin inzicht en geneeswijs het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen. 

Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang zij/hij niet aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

 

Artikel 19 Wanprestatie en ontbinding

Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal zij/hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal in geval van wanprestatie van de opdrachtgever Antevasin inzicht en geneeswijs het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze. 

De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft Antevasin inzicht en geneeswijs eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of haar/zijn faillissement wordt aangevraagd, indien zij/hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, haar/zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, haar/zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien zij/hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderen, die Antevasin inzicht en geneeswijs op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn. 

 

Artikel 20 Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de betalingscondities; Goederen en diensten worden gefactureerd en dienen voor of uiterlijk op de dag van aanvang op de rekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven, of contant na afloop te worden voldaan. 

Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, alsmede van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, zoals deze hierna zijn omschreven, en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering. 

De opdrachtgever zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van de bovengenoemde termijn van zeven dagen na factuurdatum, zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist. Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn van zeven dagen is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend. 

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke opdrachtnemer moet maken in verband met niet nakoming/tekortkoming van de opdrachtgever zijn voor rekening van laatstgenoemde. In geval van niet tijdig betaling zullen de buiengerechtelijke incassokosten tenminste 10% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 97,50 bedragen. Opdrachtnemer is gerechtigd om haar/zijn werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van haar/zijn betalingsverplichtingen. 

Opdrachtnemer is altijd gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar haar/zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Weigering van de opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen, geeft opdrachtnemer het recht door middel van daartoe strekkende schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot vergoeding van onkosten en winstderving. 

 

Artikel 21 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen, indien Antevasin inzicht en geneeswijs dit wenst, voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Antevasin inzicht en geneeswijs aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is. De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat het recht van Antevasin inzicht en geneeswijs onverlet, om een geschil voor te leggen aan de geschillencommissie in het kader van de wet WKKGZ. Antevasin inzicht en geneeswijs is voor klachten en geschillen aangesloten bij Quasir BV

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

1. Antevasin inzicht en geneeswijs verplicht zich, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), tot geheimhouding van het persoonlijk dossier en alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld aan Antevasin inzicht en geneeswijs.  Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van informatie.

2. Antevasin inzicht en geneeswijs gebruikt haar cliëntengegevens alleen voor:

   -Het verzetten van afspraken, informatie die voor de klant van belang kan zijn, informatief of financieel.

   -Persoonlijk contact.

   -Het versturen van facturen.

   -Het versturen van uitnodigingen van Antevasin inzicht en geneeswijs.

3. Antevasin inzicht en geneeswijs gebruikt haar gegevens niet voor:

   -Verkoop van adresgegevens aan derden.

   -Het versturen van spam.

4. Antevasin inzicht en geneeswijs draagt er zorg voor dat:

-Cliëntengegevens zorgvuldig, strikt vertrouwelijk en in een beveiligde omgeving bewaard worden.

-Cliëntengegevens, na het laatste contact met de klant, maximaal 5 jaar bewaard en daarna vernietigd worden.

- Op verzoek van de cliënt alle betreffende gegevens van deze cliënt onmiddellijk vernietigd zullen worden.

5. De eigenaar van Antevasin inzicht en geneeswijs is de enige die deze gegevens kan inzien en gebruiken. 

6. Antevasin inzicht en geneeswijs zal nimmer zonder uw toestemming gegevens openbaar maken of aan derden verstrekken.

7. De geheimhouding vervalt indien, op grond van wettelijke bepalingen of een rechterlijke uitspraak, Antevasin inzicht en geneeswijs verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.